EN DE UA

Perfect software
with beauty!

Polityka prywatności
07

Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana została przez Firmę Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2, REGON 121340430, NIP 6772261181. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisów i usług oferowanych przez firmę jak również wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych.

1.1 Definicje:

Administrator – (Administrator Danych Osobowych) – Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2
Serwis – Serwis internetowy www.MobileTrends.pl którego właścicielem jest i którym zarządza firma Robert Rachwał ClickMaster Polska
UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).
UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Uczestnik Eventów – osoba zarejestrowana w Serwisie – uczestnik konferencji i/ lub konkursów organizowanych przez firmę Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2. Uczestnikiem Eventów jest również osoba która zarejestrowała się na wydarzenie bezpośrednio w siedzibie firmy, lub skorzystała z pośrednictwa serwisu uczestnicy.pl
Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Robert Rachwał ClickMaster Polska

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Uczestników Eventów, a także Odbiorców Newslettera są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).

2. Zbiór danych osobowych Uczestników Eventów i Odbiorców Newslettera przetwarzany przez Administratora został zgłoszony do GIODO.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do obsługi Eventów organizowanych przez Administratora.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Uczestników Eventów oraz Odbiorców Newslettera.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

6. W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Uczestnika Eventu: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon komórkowy, Nazwa firmy/organizacji, Stanowisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Numer NIP (dla uczestnika konferencji), lub adres e-mail, Identyfikator Facebooku (dla uczestnika konkursu).

7. W trakcie rejestracji do Newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera

8. Dane osobowe Uczestników Eventów są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi chyba że Uczestnik Eventu zapisał się jednocześnie do newslettera.

9. Dane Uczestników Eventów oraz Odbiorców Newslettera nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Uczestnik Eventu wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (FreshMail.pl dla Odbiorców Newslettera)

10. Adresy IP Uczestników Eventów oraz Odbiorców Newslettera zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Uczestników Eventów oraz Odbiorców Newslettera

11. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sserwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Uczestników Eventów czy Odbiorców Newslettera.

3. Polityka cookies

1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Mechanizm cookies odpowiada za:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy Eventów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Uczestnika Eventów, dzięki czemu Uczestnik Eventów nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Uczestnika Eventów oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Uczestnika Eventów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika Eventów.

6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzjącym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów.

8. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.

9. Uczestnicy Eventów korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Uczestnika Eventów.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Uczestników Eventów czy Odbiorców Newslettera

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

5. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Uczestnik Eventów jak i Odbiorca Newslettera również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

6. Rezygnacja/poprawa danych

1. Zarówno Uczestnikowi Eventów jak i Odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

2. Usunięcie danych Uczestnika Eventów jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Uczestnika Eventów, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy info@clickmaster.pl. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail którego dokonano rejestracji.

3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym newsletterze.

7. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uczestnika Eventów

8. Reklamy i linki stron trzecich

1 Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.

2 Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Uczestnik Eventów lub Odbiorców Newslettera nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

3 Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Uczestnicy Eventów winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym: info@clickmaster.pl

Nasze liczby

0

Kubków kawy

0

Linijek kodu

0

Zadowolonych klientów

Nasz team
team member's photo

Robert

Owner, Managing Director

team member's photo

Grzegorz

Back-end Developer

team member's photo

Rafał

Back-end Developer

team member's photo

Maciek

Back-end Developer

team member's photo

Marcin

Back-end Developer

team member's photo

Wiktoria

Event Manager, Mobile Trends Conference

team member's photo

Jakub

Editor, MobileTrends.pl

team member's photo

Tomasz

Editor, MobileTrends.pl

team member's photo

Asia

Graphic Designer

Technologie

Zaufali nam

Nasze projekty

Kontakt
06

info@clickmaster.pl +48 730 95 88 22

Biuro:

ClickMaster Polska

ul. Czyżówka 14 lok. 2.03

30-526 Kraków

Poniedziałek - piątek:

10.00 - 18.00

Przed spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny

Siedziba, adres korespondencyjny:

ClickMaster Polska

ul. Zarzecze 36 lok. 2

30-134 Kraków

NIP: 677-226-11-81

REGON: 121340430

mBank: 62 1140 2004 0000 3602 7054 2720

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Czytaj więcej...

Akceptuję